NÁZOV PROJEKTU:

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom investície do lesníckej technológie

Spoločnosti FORESTRA, s.r.o. bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom investície do lesníckej technológie“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie 8 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

Hlavným cieľom podporeného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku, efektivitu práce a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti prostredníctvom obstarania novej modernej technológie na prácu v náročných lesných podmienkach

Schválená výška podpory: 200 000 Eur

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk

http://www.apa.sk http://www.mpsr.sk